+3126 7632502   

CMS Componenten Matrijzen Stempels BV, gevestigd aan Havelandseweg 8F 6991 GS Rheden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

CMS Componenten Matrijzen Stempels BV
Havelandseweg 8F
6991 GS Rheden

Tel. 026-7632502

A. E. Veenbergen is de Contactpersoon Gegevensbescherming van CMS Componenten Matrijzen Stempels BV hij is te bereiken via .

Persoonsgegevens die wij verwerken:

CMS Componenten Matrijzen Stempels BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens (zakelijk)
 • Telefoonnummer (zakelijk)
 • E-mailadres (zakelijk)
 • Bankrekeningnummer (zakelijk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

CMS Componenten Matrijzen Stempels BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • CMS Componenten Matrijzen Stempels BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

CMS Componenten Matrijzen Stempels BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van

CMS Componenten Matrijzen Stempels BV) tussen zit. CMS Componenten Matrijzen Stempels BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Microsoft, t.b.v. dagelijks gebruik;
 • MKG, ons ERP systeem.

CMS verwacht niet dat het gebruik van deze systemen gevolgen heeft voor bezoekers van onze web site.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

CMS Componenten Matrijzen Stempels BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam, zolang er een relatie bestaat met CMS;
 • Geslacht; zolang er een relatie bestaat met CMS;
 • Adresgegevens (zakelijk); zolang er een relatie bestaat met CMS;
 • Telefoonnummer (zakelijk); zolang er een relatie bestaat met CMS;
 • E-mailadres (zakelijk); zolang er een relatie bestaat met CMS;
 • Bankrekeningnummer (zakelijk); zolang er een relatie bestaat met CMS.

Indien u eerder verzoekt deze gegevens te verwijderen zullen wij dat direct uitvoeren.

Delen van persoonsgegevens met derden:

CMS Componenten Matrijzen Stempels BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

CMS Componenten Matrijzen Stempels BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CMS Componenten Matrijzen Stempels BV en heeft u het recht  op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, = de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

CMS Componenten Matrijzen Stempels BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

CMS Componenten Matrijzen Stempels BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met

Top